Žmonėms hipertenziją lemia dominuojanti autosominė. INKSTŲ CISTINĖS LIGOS: GENETIKA, GYDYMAS | ass.lt

Diabetinė kardiovaskulinė autonominė neuropatija — patologija, kuriai neretai skiriama per mažai dėmesio Parengė gyd.

kaljanas ir hipertenzija ar tai įmanoma su hipertenzija saldus

Diabetic cardiovascular autonomic neuropathy — an underestimated enemy. E-Journal of Cardiology Practice. Jul ; vol. Įvadas Diabetinė kardiovaskulinė autonominė neuropa­tija DKAN yra dažna diabeto komplikacija, kuri neretai lieka nediagnozuota. Ji siejama su padidė­jusia kardiovaskulinio sergamumo ir mirštamumo rizika, o jos išsivystymą lemia autonominės nervų sistemos savireguliacijos mechanizmų sutrikimas.

Kliniškai ši būklė dažniausiai pasireiškia kitaip ne­paaiškinama sinusine tachikardija, fizinio krūvio ne­toleravimu, ortostatine hipotenzija OHnebyliąja miokardo išemija, kuri potencialiai gali lemti mio­kardo infarkto MI išsivystymą, būti širdies nepa­kankamumo ir staigios mirties priežastis.

Šiame straipsnyje apžvelgiama naujausia mokslinė literatūra, nagrinėjanti DKAN epide­miologiją, diagnostiką ir prognozę. Ankstyva di­abeto diagnostika, gera glikemijos ir metaboliz­mo kontrolė bei kardiovaskulinės rizikos mažini­mo strategijos retina šios būklės pasireiškimo dažnį ir sulėtina progresavimą.

Eglė Ereminienė

Pirmą kartą metais DKAN aprašė Low su bendraautoriais, kai tyrėjai nustatė, kad sergant diabe­tine neuropatija taip pat pasireiškia ir kardiovaskulinės autonominės nervų sistemos disfunkcija, kliniškai įro­doma OH ir nenormalaus autonominės nervų sistemos atsako į įvairius dirgiklius buvimu 1. Ši būklė sieja­ma su padidėjusiu pacientų sergamumu ir mirštamu­mu, bloga ligos prognoze žmonėms hipertenziją lemia dominuojanti autosominė.

hipertenzijos apribojimas hipertenzija yra blogai, ar ne

Hiperglikemija ir hipe­rinsulinizmas nulemia metabolinius pokyčius, kurių rezultatas yra oksidacinis stresas ir neuronų demieli­nizacija 3.

Gera glikemijos kontrolė, kardiovaskuli­nės rizikos veiksnių modifikavimas ir oksidacinį stre­są bei autonominę disfunkciją mažinančios farmako­loginės priemonės sulėtina DKAN progresavimą, su­mažina mirštamumo nuo jos komplikacijų riziką 3.

Komentuoti

Vis dėlto endokrinologų ir diabetologų bendruomenės nėra suformulavusios oficialių šios būklės valdymo gairių. Šiuo metu prieinamas tik ekspertų grupės pa­rengtas dokumentas apie DKAN vertinimą, diagnos­tiką ir gydymą 4.

Šiame straipsnyje apžvelgiami pa­grindiniai DKAN klinikiniai aspektai. Epidemiologija Cukrinis diabetas CD yra lėtinė neužkrečiamoji liga, turinti didelę įtaką visuomenės sveikatai visose pasaulio valstybėse, nepriklausomai nuo jų ekonomi­nio išsivystymo lygio, ir sukelianti milžinišką ekono­minę naštą, kuri šiandien jau vertinama kaip epidemi­ja.

Kraujo spaudimas: viskas, ką svarbu žinoti

Tokį didelį sergamu­mą lemia visuomenės senėjimas ir pramonės plėtra, dėl ko žmonių gyvensena tampa vis nejudresnė, žmonės propaguoja nesveiką gyvenseną, o visa tai lemia nutu­kimą, kuris yra pats svarbiausias CD išsivystymo rizi­kos veiksnys 5, 6. Šioms komplika­cijos priskiriamos makroangiopatijos insultas, koro­narinė širdies liga KŠLperiferinių arterijų liga, ce­rebrovaskulinė liga ir mikroangiopatijos retinopatija, nefropatija ir neuropatijakurios yra pagrindinės ne­trauminių galūnių amputacijų ir aklumo, pažengusios lėtinės inkstų ligos LILdėl žmonėms hipertenziją lemia dominuojanti autosominė reikalingos hemo­dializės, priežastys 5.

DKAN yra mažiausiai suprasta ir ištirta CD komplikacija, kuriai pasireiškus stebimas miokardo funkcijos sutrikimas, nors kitų priežasčių, galinčių nulemti miokardo pažaidą, neaptinkama 3, 7. Tarp pacientų, sergančių 1 tipo CD, šios kompli­kacijos dažnis siekia 17 proc.

Tarp DKAN ir mirštamumo nu­statytas stiprus ryšys. Kai kurie autoriai nurodo, kad 8 metus stebint pacientus, kuriems pasireiškė DKAN, ir tuos, kuriems ši komplikacija nenustatyta pacien­tai nesiskyrė amžiumi, lytimi ir CD trukmeDKAN grupėje nustatytas stabilus mirštamumo augimas, pa­lyginti su tais, kuriems DKAN nekomplikavo CD ei­gos 2, 3, 7. Pacientų, kuriems pasireiškė pažengusi autonominė denervacija ir OH, 5 metų mirštamumas išauga iki 16—35 proc.

Patofiziologija Pasireiškus DKAN, išryškėja autonominės nervų sistemos ANS pusiausvyros sutrikimai, kurie nule­mia širdies ritmo variabilumo sumažėjimą ir mikro­vaskulinės kraujotakos pakitimus 3, 7, 8. Hipergli­kemija lemia simpatinę denervaciją, miokardo auto­nominių neurotransmiterių lygio pakitimus, pažei­džiama neuropeptidų gamyba ir sutrikdomos bioche­minės reakcijos, kuriose šie peptidai dalyvauja.

Gavome duomenis iš metų amžiaus metų gyventojų be pradinės hipertenzijos. Mitybos suvartojimas buvo matuojamas naudojant patvirtintą punkto maisto dažnio klausimyną, o tiriamieji buvo suskirstyti į kvartilius pagal vaisių ir daržovių suvartojimą. Apibendrinant, šis tyrimas, pagrįstas namų kraujospūdžio matavimu, rodo, kad didesnis vaisių suvartojimas siejamas su mažesne būsto hipertenzijos rizika.

Be to, pakinta ir beta adrenoreceptorių tankis membranose. Dėl hiperglikemijos hipertenzija bronchų spazmas intraląstelinio sorbitolio koncentracija, dėl to ląstelės viduje kaupiasi osmosi­nių dalelių, sumažėja NADPH lygis ir susidaro galu­tiniai glikozilinimo produktai, sukeliantys oksidacinį stresą ląstelėje, aktyvuojantys endoproteazes, pažei­džiantys kraujotaką nerviniame audinyje.

Priežastis Hantingtono liga: genetinis sutrikimas Hantingtono ligą sukelia geno defektas, esantis Hantingtono geno 4 chromosomoje. Pažeistas genas sukelia lėtą, progresuojančią nervų ląstelių žūtį smegenyse. Šie pokyčiai yra atsakingi už įvairius paveldimos, autosominės dominuojančios ligos simptomus.

Viso to pa­darinys yra nervo hipoksija, išemija ir aksonų dege­neracija bei demielinizacija 1, 3. Šie pokyčiai molekuliniame lygy­je nulemia miokardo diastolinę disfunkciją, kairiojo skilvelio hipertrofiją KSHmiokardo remodeliaciją, vystosi intersticinė miokardo fibrozė, o galiausiai su­trinka ir kairiojo skilvelio sistolinė funkcija 3, 7, 8. Dėl DKAN santykinai dominuojanti simpatinė nervų sistema aktyvina renino, angiotenzino ir aldosterono sistemą RAASkuri ne tik padidina kairiojo skilve­lio hemodinaminį krūvį ir energinį poreikį, sukeldama natrio susilaikymą ir periferinę vazokonstrikciją, bet taip pat gali tiesiogiai paveikti kardiomiocitus, taip dar labiau sutrikdydama kairiojo skilvelio funkciją 3, 7, 8.

Ši padėtis gali netgi sukelti komą.

Be to, autonominės nervų sistemos sutriki­mas taip pat siejamas su pakitusiu organizmo atsaku į hipoglikemiją. Naujausi moksliniai tyrimai susiejo hipoglikemiją ir autonominės disfunkcijos progre­savimą, tačiau patofiziologiniai mechanizmai, nule­miantys šį ryšį, lieka nežinomi 3, 7—9. Klinikinis pasireiškimas DKAN gali nesukelti jokių simptomų, tačiau būklei tapus simptomine, jai būdingi paūmėjimai ir remisijos 3.

Daliai pacientų laikui bėgant simp­tomai labiau neprogresuoja, tačiau kai kurių būklė sparčiai blogėja 3. Svarbu paminėti, kad pacientai, kuriems pasireiškė DKAN simptomų, dažniausiai kenčia ir nuo kitų diabetinei polineuropatijai būdin­gų sindromų 3.

Kliniškai DKAN dažniausiai pasi­reiškia ramybės širdies susitraukimo dažnio ŠSD pakitimu, fizinio krūvio netoleravimu, kardiovas­kulinių rodiklių labilumu chirurginės intervencijos metu, ŠSD ir arterinio kraujospūdžio AKS poky­čiais keičiant kūno padėtį ortostatinėmis reakcijo­mispailgėjusiu QTc, nenormaliomis dienos ir nak­ties AKS reakcijomis, nebyliąja miokardo išemija ir diabetine kardiomiopatija 3.

Ramybės tachikardija Ramybės tachikardija yra dažnas DKAN simpto­mas, pasireiškiantis santykinai ankstyvoje stadijoje.

Ankstyvoje autonomi­nės disfunkcijos stadijoje pirmiausia sumažėja ŠSD va­riabilumas. Jau vėliau, pažeidus parasimpatinius neu­ronus, vystosi ramybės tachikardija, o ŠSD nuolatos registruojamas apie 90— k.

hipertenzijos gydymas Vokietija šalčio su hipertenzija

Ligai pažengus, ŠSD nu­stoja kisti, tuomet atsako į išorės dirgiklius nestebima — išsivysto visiška širdies autonominė denervacija 3, 8. Vis dėlto ramybės tachikardija nėra DKAN spe­cifinis požymis, nes ramybėje dažnesnis nei įpras­ta ŠSD gali būti nustatomas ir kitų būklių metu. Jei kitos priežastys atmestos, ramybės ŠSD galima naudoti kaip diagnostinį ir prognostinį įrankį tiriant DKAN sergančius pacientus 3, 8.

Fizinio krūvio toleravimo sutrikimas Autonominė disfunkcija sutrikdo fizinio krūvio toleravimą, nes, jai pasireiškus, sumažėja ŠSD ir AKS atsakas į fizinį krūvį, stebima neadekvati širdies mi­nutinio tūrio reakcija į padidėjusį hipertenzija ir susierzinimas poreikį au­diniuose 3, 7, 8. Fizinio krūvio toleravimą taip pat blogina diastolinė bei sistolinė kairiojo skilvelio dis­funkcija ir gretutinės ligos, tokios kaip KŠL 3, 7, 8.

Ortostatinė hipotenzija Pacientams, sergantiems DKAN, kūno padėties pakeitimas iš gulimosios į stovimąją gali sukelti ne­normalias hemodinamikos reakcijas, tokias kaip hi­potenzija, tachikardija ar net bradikardija 3, 7, 8. Kraujo tūrio sumažėjimas dėl gydymo diuretikais, padidėjusio prakaitavimo, viduriavimo ar pernelyg dažno šlapinimosi bei antihipertenzinių vaistų, pa­vyzdžiui, beta adrenoblokatorių, taip pat insulino, triciklių antidepresantų vartojimas gali paskatinti OH išsivystymą 3, 7, 8.

Pastaroji dažniausiai pa­sireiškia galvos svaigimu, nuovargiu, regos sutri­kimais, sinkopėmis, tačiau gali nesukelti ir jokių simptomų 3, 7, 8.

Smegenų kraujagyslių išplitimas: nerimo simptomai

Šis skaičius skirtinguose tyrimuose skiriasi, nes naudojamos skirtingos diagnostinės kraujospūdžio kritimo ver­tės 20 mm Hg arba 30 mm Hg bei tiriamos popu­liacijos taip pat yra nevienodos 3, 7, 8. Žmonėms hipertenziją lemia dominuojanti autosominė OH diagnozuojama, kai pakeitus kūno padėtį iš gulimosios į stovimąją ŠSD padidėja daugiau kaip 30 k.

Nors šio reiški­nio patofiziologinis mechanizmas nėra visiškai aiš­kus, jo buvimas yra nepriklausomas kardiovaskuli­nės rizikos veiksnys, hipertenzija sergančių gyvūnų su padidėjusiu mirš­tamumu 3, 7, 8. QTc pailgėjimas QTc pailgėjimą lemia daugybė priežasčių.

 • INKSTŲ CISTINĖS LIGOS: GENETIKA, GYDYMAS | ass.lt
 • Все винили Галилея.
 • Kaip vartoti steviją sergant hipertenzija
 • Hipertenzija testosteronas
 • Hipertenzija kaip gydyti žvakes
 • Agrimonija ir hipertenzija
 • Naujausias hipertenzijos gydymo metodas

Tarp jų širdies simpatinės nervų sistemos disbalansas, įgimti kardiomiocitų metabolinių procesų ir elektrolitų judė­jimo ypatumai, KSH, KŠL bei genetiniai veiksniai 3, 7, 8. Grįžtamą QTc pailgėjimą gali lemti hiperinsuli­nemija, hiperglikemija ir hipoglikemija 3, 7, 8. Tuo galima paaiškinti visų šių homeostazės būklių suke­liamą širdies aritmijas provokuojantį poveikį ir stai­gios paciento mirties sindromo patogenezę.

Simptomatologija

Perioperacinės komplikacijos Pacientai, sergantys DKAN, patiria nuo 2 iki 3 kartų didesnę perioperacinio sergamumo ir miršta­mumo riziką, jiems dažniau tenka taikyti gydymą vazopresoriais operacijos metu, šių pacientų anes­tezija dažniau komplikuojasi AKS ir ŠSD suma­žėjimu, o operuojant dažniau nustatoma kliniškai reikšminga hipotermija 3, 7, 8.

Šias reakcijas ga­lima paaiškinti kraujagysles sutraukiančių mecha­nizmų sutrikdymu esant autonominės nervų siste­mos disfunkcijai.

 • Smegenų kraujagyslių išplitimas: nerimo simptomai - Širdies priepuolis November
 • Он остановился у стола" чтобы выпить воды.
 • 3 laipsnio hipertenzija 4 rizika, kas tai yra
 • Ar gali buti hipertenzija del varikocele
 • Rausva druska nuo hipertenzijos
 • Kaip vartoti steviją sergant hipertenzija
 • Su hipertenzija, panikos priepuoliais

Nebylioji miokardo išemija Nebylioji miokardo išemija NMI yra ne visai aiškus klinikinis reiškinys, siejamas su skausmo pli­timo kelio sutrikimu dėl autonominės nervų siste­mos disfunkcijos 3, 7, 8. NMI būdingas padidėjęs angininio skausmo jutimo slenkstis, netipiška ūmi­nio koronarinio sindromo klinika ir net MI be simp­tomų 3, 7, 8. Tiriant NMI varginamų asmenų gal­vos smegenis pozitronų emisijos tomografijos PET metodu, nustatytas nervinio impulso plitimo sutriki­mas tarp gumburo ir priekinės žievės, taigi tikėtina, kad skausmo jutimo sutrikimas kyla ne tik dėl peri­ferinės, bet ir dėl centrinės nervų sistemos pažeidi­mo 3, 7, 8.

Sergantiesiems DKAN angininiai simptomai, atliekant provokacinius krū­vio mėginius, pasireiškia gerokai vėliau, nei išryš­kėja elektrokardiografiniai išemijos pokyčiai, paly­ginti su tiriamaisiais, kuriems DKAN nenustatoma, o pati klinika neretai būna netipinė, pavyzdžiui, pa­cientai skundžiasi nepaaiškinamai dideliu silpnumu, kraujo atkosėjimu, pykinimu ar vėmimu, prakaitavi­mu, ritmo sutrikimais, kosuliu, dusuliu, kartais gali būti stebimi ir orientacijos sutrikimai 3, 7, 8. Todėl krūvio metu išryškėję netipiniai simptomai tokiems ligoniams turėtų būti vertinami kaip angininiai, ne­bent įrodoma kita jų pasireiškimo priežastis 3, 7, 8.

Sutrikusi kraujospūdžio reguliacija Naktį CD nesergančių pacientų organizme vy­rauja parasimpatinis nervinis tonusas, o simpatinė nervų sistema yra prislopinta. Dėl to sveikų asme­nų kraujo spaudimas naktį gerokai sumažėja. Pa­cientų, sergančių CD, komplikuotu DKAN, orga­nizme naktį įsivyrauja simpatinis nervinis tonu­sas, dėl to kraujospūdis sumažėja nepakankamai arba išryškėja naktinė arterinė hipertenzija 3, 7, 8.

Kodėl atsiranda liga

Taip nutinka dėl parasimpatinei nervų sistemai priklausančių nervinių skaidulų pažeidimo. Dėl naktinės hipertenzijos ar nepakankamo spaudimo sumažėjimo naktį vystosi KSH, didėja tiek mirti­no, tiek ir nemirtino kardiovaskulinio įvykio rizi­ka. Kai kurių tyrimų duomenimis, kardiovaskuli­nio įvykio ir pažengusios inkstų ligos rizika padi­dėja net iki 8 kartų 3, 7, 8.

Diagnostika Ankstyva DKAN diagnostika atlieka labai svar­bų vaidmenį, nes aptikus pažeidimą anksti, galima taikyti prevencines ir gydomąsias priemones, kurios labai pagerina šių pacientų išgyvenamumo prognozę 3, 4, 7, 8. Vien anamnezės surinkimo ir fizinio paci­ento ištyrimo diagnozei nustatyti nepakanka. Reikia taikyti specifinius diagnostinius įrankius.

Taip pat perskaitykite